بازگشت به محصولات

ابر و اسفنج


ردیف
دانسیته (KG)

موارد استفاده

۱
۱۲ کیلوگرم

تشکهای ورزشی

۲
۱۵/۵ کیلوگرم

تشکهای طبی

۳
۱۷/۵ کیلوگرم

تشکهای بیمارستانی

۴
۲۰ کیلوگرم

تشکهای خوش خواب

۵
۲۲/۵ کیلوگرم

...

۶
۲۵ کیلوگرم

...

۷
۳۰ کیلوگرم

...

۸
۳۵ کیلوگرم

...

۹
۴۲ کیلوگرم

...