ریباند


ردیف
دانسیته (KG)
سایز

موارد استفاده

۱
۶۰ کیلوگرم
۹۰ سانتیمتر در ۲ متر

تشک های ورزشی

۲
۸۰ کیلوگرم
۱ متر در ۲ متر

تشک های بیمارستانی

۳
۱۰۰ کیلوگرم
۱۶۰ سانتیمتر در ۲ متر

تشک های طبی

۴
۱۲۰ کیلوگرم
۱۸۰ سانتیمتر در ۲ متر

تشک های خواب

۵
۱۵۰ کیلوگرم
...

...

۶
۲۰۰ کیلوگرم
...

...